Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY
Trải nghiệm nhân viên (Employee Experience) được xem là Top 3 sự ưu tiên của công ty nói chung hay Bộ phận Nhân sự nói riêng cần phải đặt mục tiêu th…
Cụm từ HRBP xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách “Human Resource Champions” của tác giả Dave Ulrich giới thiệu, nhà xuât bản Harvard Business Schoo…