Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Building an Individual Development Plan (IDP) for Employees / Xây dựng Kế hoạch Phát triển Cá nhân cho Nhân viên

Tìm hiểu về Kế hoạch Phát triển Cá nhân (IDP) - Công cụ không thể thiếu trong việc nâng cao sự nghiệp của bạn và đóng góp vào sự phát triển của tổ chứ

Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Podcast HRVN ACADEMY, nơi chúng tôi cung cấp kiến thức Nghề Nhân sự cho người mới. Tôi là Thành HR, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyến phiêu lưu hôm nay.

Hello everyone, and welcome back to the HRVN ACADEMY Podcast, where we provide Human Resources knowledge for beginners. I’m Thành HR, and I’ll be your guide in today’s adventure.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng: Xây dựng Kế hoạch Phát triển Cá nhân, hay IDP, cho nhân viên.

Today, we’re diving into a crucial topic: Building an Individual Development Plan, or IDP, for employees.

Bạn có biết IDP là gì không? IDP là một công cụ được cá nhân hóa, giúp nhân viên và người quản lý cùng nhau xác định mục tiêu sự nghiệp và kế hoạch hành động để đạt được chúng.

Do you know what an IDP is? An IDP is a personalized tool that helps employees and managers identify career goals and action plans to achieve them.

Bắt đầu với bước đầu tiên, tự đánh giá. Mỗi nhân viên cần tự phản ánh về sở thích, giá trị, năng lực và mục tiêu sự nghiệp của mình. Đây là bước nền tảng để xác định hướng đi phù hợp.

Starting with the first step, self-assessment. Every employee needs to reflect on their interests, values, competencies, and career goals. This is the foundation for determining the right direction.

Tiếp theo, đặt mục tiêu sự nghiệp cụ thể, đo lường được, khả thi, có liên quan và có thời hạn. Điều này giúp cả nhân viên và người quản lý có cái nhìn rõ ràng về con đường phía trước.

Next, set specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound career goals. This helps both the employee and manager have a clear view of the path ahead.

Sau đó, phân tích khoảng trống kỹ năng và xác định những đào tạo hoặc trải nghiệm cần thiết để khắc phục những khoảng trống này. Đây là quá trình không ngừng học hỏi và phát triển.

Then, conduct a skills gap analysis and identify the training or experiences needed to bridge these gaps. This is an ongoing process of learning and development.

Phát triển kế hoạch hành động là bước tiếp theo. Đây là lúc bạn cùng với nhân viên của mình lập ra những bước cụ thể để tiến tới mục tiêu sự nghiệp đã đặt ra.

Developing an action plan is the next step. This is where you and your employee outline specific steps towards the set career goals.

Và cuối cùng, đừng quên đánh giá và điều chỉnh kế hoạch IDP theo thời gian. Môi trường làm việc luôn thay đổi, và kế hoạch của bạn cũng cần phải linh hoạt để phản ánh điều đó.

And finally, don’t forget to review and adjust the IDP over time. The work environment is always changing, and your plan needs to be flexible to reflect that.

Các bạn ạ, việc xây dựng và thực hiện một kế hoạch IDP không chỉ giúp nhân viên phát triển sự nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho tổ chức. Đây là quá trình đầu tư vào con người, quá trình mà mỗi tổ chức nên thực hiện.

My friends, building and implementing an IDP not only helps employees with their career development but also benefits the organization. This is an investment in people, a process that every organization should undertake.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay. Tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó bổ ích và sẵn sàng áp dụng nó vào công việc của mình. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức Nghề Nhân sự khác nhé. Tôi là Thành HR từ HRVN ACADEMY, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo!

Thank you for listening to today’s program. I hope you’ve learned something valuable and are ready to apply it to your work. Don’t forget to follow us for more Human Resources knowledge. I’m Thành HR from HRVN ACADEMY, and I look forward to seeing you in our next episodes!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook