Khóa học CB

Các khoản phụ cấp theo lương

Theo quy định của Luật hiện hành thì không có liệt kê các phụ cấp lương  mà chỉ nêu chung về mục đích của các khoản phụ cấp …

Tìm hiểu hệ thống lương 3P

Một khái niệm nữa mà những bạn đang tìm hiểu Công việc C&B không thể bỏ qua đó là xây dựng, tính và chi trả lương theo 3…

Load More
That is All